เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

Home

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลพุนพินเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะปี 2562

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
2. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพ
3. สถานบริการทั้งเครือข่ายและชุมชนได้รับการบริหารจัดการสนับสนุน
ทางด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมหลัก (Core Value) = MOPH PPH

MOPH
M = mastery เป็นนายตนเอง
O = originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P = people ใส่ใจประชาชน
H = humility ถ่อมตน อ่อนน้อม

PPH
P = people centered approach ใส่ใจประชาชน
P = personnel excellence พัฒนาคนให้เป็นเลิศ
H = humanize health care เกิดความสุขด้วยจิตเมตตา

จุดเน้นองค์กร
โรคเน้น : DM , HT , ACS , Storke, TB , Preterm delivery
จุดเน้นความปลอดภัย : การระบุตัวผู้ป่วย , Hand Hygiene, ค่าวิกฤติ , RDU , แพ้ยาซ้ำ , SBAR

แพทย์ประจำของเรา

แพทย์,ทันตแพทย์. See All Doctors

นพ.สำเนียง แสงสว่าง

ผอ.โรงพยาบาล,อายุรแพทย์

Read More

นพ.จุมพล เตชะภาส

อายุรแพทย์

Read More

นพ.สรวิทย์ จันทรังสิกุล

MD

Read More

นพ.รุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร

อายุรแพทย์

Read More

พญ.เบญจวรรณ ปัจจักขะภัติ

กุมารแพทย์

Read More

พญ.พวงเพชร เหล่าประสิทธิ์

อายุรแพทย์

Read More

พญ.วิลาวัณย์ แซ่หว่อง

กุมารแพทย์

Read More

ทพญ.กัญญารัตน์ แสงวิเชียร

ทันตแพทย์,รักษารากฟัน

Read More

ทพญ.อุบลรัตน์ แซ่ลี่

ทันตแพทย์

Read More

ทพ.ประดิพัทธ์ เสือเปีย

ทันตแพทย์

Read More

บริการของเรา

โรงพยาบาลพุนพินเปิดให้บริการ ด้านรักษาต่าง ๆ  ดังนี้. See All Doctors

งานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (ง...

Read More

ทันตกรรม

ทันตกรรมเิปดให้บริการด้...

Read More

กุมารเวชกรรม

ตรวจ รักษาบริการเด็ก...

Read More