เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

กลุ่มงาน

หัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลพุนพิน

 <คลิกที่รูปเพื่อเข้าสู่กลุ่มงาน>


นพ.สำเนียง  แสงสว่าง

พญ.เบญจวรรณ  ปัจจักขะภัติ

ทพญ.กัญญารัตน์  แสงวิเชียร

นางจารุวรรณ  วิชัยดิษฐ

นางจิราวรรณ ชัยฤทธิ์

ดร.ปิยะนารถ  รักษาพราหมณ์

ภก.วิมลรัตน์  เชาว์ประเทือง

นายมานะศักดิ์  ธนะดีชูเกียรติ์

นางสาวสุมาภรณ์ สังข์กุญชร

นางศิริภร สุทธิเกิด

นางภัคจิรา บุญสา

นางสินีนาฏ ขนุนนิล