เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญอำเภอพุนพิน

เมืองแม่น้ำสองสาย  องค์นารายล้ำค่า
เจ้าพระยาท่าข้าม    ถิ่นงามสวนสราญรมย์
อุดมอัญมณีศรีวิชัย  เกรียงไกรสะพานจุล

ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลพุนพินเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอพุนพิน อำเภอใกล้เคียง มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 ตำบล 1 เทศบาล ประชากรทั้งสิ้น 56,481 คน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-49 ปี สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในอำเภอพุนพินปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพุนพินร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 7 แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย 7 แห่ง โรงพยาบาลพุนพินให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ สนับสนุนทรัพยากรแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน

ประวัติโรงพยาบาล

ก่อตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2484 พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ เป็นที่ราชพัสดุ เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 2
พ.ศ. 2520 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง
พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ขนาด 90 เตียง เป็นอาคาร 5 ชั้น
พ.ศ. 2545 ก่อสร้างเสร็จ เปิดเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง – ปัจจุบัน

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

ว / ด / ป ที่รับรอง รายละเอียด หน่วยงานที่รับรอง
26 ธันวาคม 55 – 25 ธันวาคม 58 การรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551 Laboratory Reaccreditation สภาเทคนิคการแพทย์
ปีงบประมาณ 2556 งานด้านยาเสพติดผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ การบำบัดรักษาผู้ติดนาเสพติดและสารเสพติด กรมการแพทย์
ปีงบประมาณ 2556 งานสุขศึกษาผ่านการรับรอง กองสุขศึกษา
ปีงบประมาณ 2556 คลินิกวัยรุ่นได้รับโล่รางวัล Youth Friendly Health Services กรมอนามัย
ปีงบประมาณ 2557 รางวัลชนะเลิศนวตกรรม : เครื่องมือกลให้อาหาร มหกรรมเยี่ยมบ้าน จ.สฎ.
ปีงบประมาณ 2557 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง(ALS) ดีเด่นระดับจังหวัด สภาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2556 ถึง 2559 ผ่าน Reaccreditation งานยาเสพติด สรพ.,กรมการแพทย์, สถาบันธัญญาลักษ์
ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2559 การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพได้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ปีงบประมาณ 2558 ผ่านการประเมิน NCD คุณภาพระดับดีเยี่ยม สคร.11

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลที่ทำงานร่วมกับชุมชน

ว / ด / ป ที่รับรอง รายละเอียด หน่วยงานที่รับรอง
ปี 2555 การขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ได้แก่ โรงเรียนธีรศรม กรมอนามัย
ปี 2556 การขับเคลื่อนโรงเรียนต้านภัยไข้เลือดออก ชนะเลิศ ระดับเขตการศึกษา เขต 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน เขตการศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี 2557 รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับเครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุนพิน

อาณาเขต

โรงพยาบาลพุนพินมีทำเลที่ตั้งห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,205.50 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตทิศเหนือ จด อำเภอท่าฉางและอ่าวบ้านดอน ทิศใต้ จด อำเภอเคียนซาและอำเภอบ้านนาเดิม ทิศตะวันออกจด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและอภเภอบ้านนาเดิม ทิศตะวันตก จด อำเภอคีรีรัฐนิคมและกิ่งอำเภอวิภาวดี

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ลักษณะตามทิศทางการไหลของแม่น้ำตาปี และแม่น้ำพุมดวง คือ พื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูง พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำตาปี และแม่น้ำพุมดวง พื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นชายเลน แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านตำบลท่าข้าม ได้แก่ แม่น้ำตาปีที่ไหลผ่านชุมชนดรุโณทัย พุนพินพิทยาคม เจริญลาภ ท่าล้อน ใต้โค้ง วัดดอนกระถิน วัดใน นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำพุมดวงไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ 7 ตำบลท่าข้าม การมีพื้นที่ติดแม่น้ำลำคลองจึงนับเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงต่อการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ในส่วนของการคมนาคม เส้นทางการคมนาคมมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน 3 จุด จึงเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย ส่วนลักษณะทางภูมิอากาศนั้น พื้นที่ตำบลท่าข้ามได้รับอิทธิพลของลมมรสุมอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีภูมิอากาศเพียง 2 ฤดู คือฤดูร้อน กับฤดูฝน