เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

เบอร์โทร.

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลพุนพิน
077-311-100
077-311-129
077-311-135
077-311-385

ต่อหมายเลขภายในโรงพยาบาล

ชั้น 1 ชั้น 2 (ต่อ) ชั้น 3 (ต่อ) ชั้น 5 (ต่อ)
ห้องพนักงานขับรถ ต่อ 101 ห้องยาผู้ป่วยนอก ต่อ 218 ห้องผู้อำนวยการ ต่อ 334 ผู้ป่วยในชั้น 5 (W5) 521,522
ซักฟอก ต่อ 102,103 ห้องการเงิน ต่อ 219 ห้องหัวหน้าบริหาร ต่อ 333 ห้องพิเศษ 501 ต่อ 501
ชั้น 2 หน้าห้องตรวจ OPD ต่อ 220 ห้องบริหาร ต่อ 314 ห้องพิเศษ 502 ต่อ 502
เคาเตอร์ ER ต่อ 201 ห้องเวชปฎิบัติ ต่อ 221,222 งานการเงิน ต่อ 316 ห้องพิเศษ 503 ต่อ 503
หัวหน้า ER ต่อ 202 ชั้น 3 งานพัสดุ ต่อ 317 ห้องพิเศษ 504 ต่อ 504
โต๊ะหมอ ER ต่อ 203 ห้องพิเศษ 301 ต่อ 301 งานธุรการ ต่อ 318 ห้องพิเศษ 505 ต่อ 505
พนักงานเปล ต่อ 204 ห้องพิเศษ 302 ต่อ 302 ส่ง FAX ต่อ 319 ห้องพิเศษ 506 ต่อ 506
จุดคัดกรอง ต่อ 205 ห้องพิเศษ 303 ต่อ 303 ชั้น 4 ห้องพิเศษ 507 ต่อ 507
ห้องบัตร ต่อ 206 ห้องพิเศษ 304 ต่อ 304 หัวหน้าพยาบาล ต่อ 444 ห้องพิเศษ 508 ต่อ 508
ห้องผ่าตัด ต่อ 207 ห้องพิเศษ 305 ต่อ 305 หัวหน้า Ward 4 ต่อ 403 ห้องพิเศษ 509 ต่อ 509
ห้องคลอด ต่อ 208 ห้องพิเศษ 306 ต่อ 306 ผู้ป่วยในชั้น 4 (W4) ต่อ 401,402 ห้องพิเศษ 510 ต่อ 510
ห้องเอ็กซเรย์ ต่อ 209 ผู้ป่วยในชั้น 3 ต่อ 307 สิทธิบัตร ต่อ 404,405 ห้องพิเศษ 511 ต่อ 511
ห้องชันสูตร ต่อ 210 OPD เด็ก ต่อ 308 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต่อ 456 ห้องพิเศษ 512 ต่อ 512
งาน NCD ต่อ 212 หัวหน้า Wad 3 ต่อ 308 ห้องกายภาพ ต่อ 407 ห้องพิเศษ 513 ต่อ 513
ห้องตรวจ 1 ต่อ 213 OPD เด็ก ต่อ 309 คลังยา ต่อ 408 ห้องพิเศษ 514 ต่อ 514
ห้องตรวจ 2 ต่อ 214 ห้องทันตกรรม ต่อ 310 หัวหน้าเภสัช ต่อ 409 ห้องพิเศษ 515 ต่อ 515
ห้องตรวจ 3 ต่อ 215 ห้องพักทันตกรรม ต่อ 311 ห้องยาผู้ป่วยใน ต่อ 410 ห้องพิเศษ 516 ต่อ 516
ห้องตรวจ 4 ต่อ 216 ห้องแพทย์เบญจวรรณ ต่อ 313 ชั้น 5 ห้องพิเศษ 517 ต่อ 517
ห้องตรวจ 5 ต่อ 217 ห้องประชุมชั้น 3 ต่อ 320 ห้องแพทย์แผนไทย ต่อ 519,520 ห้องพิเศษ 518 ต่อ 518
Operator 0 ห้องประชุมชั้น 5 ต่อ 523

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอ็กเรย์ CBCT: cone beam computed tomography

ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอ็กซเรย์ CBCT; cone beam computed tomography จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลพุนพิน จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร 2,308,177.17 บาท สมทบด้วยเงินบำรุง 391,822.83 บาท รวมเป็นเงิน 2,700,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 20% ระดับหน่วยบริการ ประจำปี 2561

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายมนู ศุกลสกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพุนพิน
077-311129 ต่อ 333

ACS Stroke

โครงการพัฒนาศักยภาพการรับรู้ของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในการจัดการ ภาวะฉุกเฉิน

[gdwpm-gallery id=”3551″]