เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

ประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอ็กเรย์ CBCT: cone beam computed tomography

ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอ็กซเรย์ CBCT; cone beam computed tomography จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลพุนพิน จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร 2,308,177.17 บาท สมทบด้วยเงินบำรุง 391,822.83 บาท รวมเป็นเงิน 2,700,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 20% ระดับหน่วยบริการ ประจำปี 2561

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายมนู ศุกลสกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพุนพิน
077-311129 ต่อ 333