เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

ทพญ.กัญญารัตน์ แสงวิเชียร

ทันตแพทย์,รักษารากฟัน

การศึกษา : 
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ระดับปริญญาตรี ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตเฉพาะทางคลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย