เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

ทพญ.อุบลรัตน์ แซ่ลี่

ทันตแพทย์

ทพญ.อุบลรัตน์ แซ่ลี่
การศึกษา ปริญญาตรีทันตแพทยศาตร์บัณฑิต
ม.สงขลานครินทร์
ปีที่จบ 2555