เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

นพ.สำเนียง แสงสว่าง

ผอ.โรงพยาบาล,อายุรแพทย์

ประวัติการศึกษา: