เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

นพ.จุมพล เตชะภาส

อายุรแพทย์

วุฒิการศึกษา : แพทยศาตร์บัณฑิตมหาวิทยาสงขลานครินทร์