เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

พญ.พวงเพชร เหล่าประสิทธิ์

อายุรแพทย์

การศึกษา :