เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

นพ.รุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร

อายุรแพทย์

การศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556