เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

งานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายภาพ)